ادبی : شنبه 10 شهریور 1397

روحش آنجا که نداند؛ ایستاد و گم شد

وَ از ثبات فیزیکش اما ملتی؛ گراه شد

یک شب ذکر گناهان روزش را گفت

روز بعدش انگار همه چیز از نو شروع شد

 

مهدی رحیمی

www.mehdirahimi.com